int(5) string(1) "/" string(18) ".krzesla.krakow.pl" array(1) { ["49a5bcefe1d0733b9c6723e68a6145d7"]=> string(222) "wSvOiqqwo5P3HpCCi/9c4ijI1Q/Go8jr/E0pI8PTKypdCumUyhh7KEvK1tAka0fOa0svwEiKxRQGpzoQlq9KtXO0yyBrjlkgKQMWTgaWp2RayElHmEmNeBIFq4mX2gH7pbubfW9OcTHiuG+Q/S5XUmWmVnTv7bJqI3OZi16OVnm5k6V65bTQEafxC25TYkzgvhVzQ1c2yqScyc+gjQ7xlw==000145" }