int(5) string(1) "/" string(18) ".krzesla.krakow.pl" array(1) { ["49a5bcefe1d0733b9c6723e68a6145d7"]=> string(222) "wSvOiqqwo5P3HpCCi/9c4hwE6q/5k51+5MefEPIEpWldCumUyhh7KEvK1tAka0fOa0svwEiKxRQGpzoQlq9Ktfhz/f7fGy+IwReS/u/ZwOnq5Y47I6E2y98cOGkdECnL6AtOmyjwKJjFrK7FL+lN6BHRPAbJQCLV48/Fp9IMZR71QPDChNOLHVI7uZ22so9sFdaKZJfDitoI1hToOrw90A==000146" }