int(5) string(1) "/" string(18) ".krzesla.krakow.pl" array(1) { ["49a5bcefe1d0733b9c6723e68a6145d7"]=> string(178) "s5JS5Qyn4t+rP22nDX+d4HSkS0ACKuY77ulnmv3MNY1dCumUyhh7KEvK1tAka0fOgflZaxLjBTAVduyi89inzJo3v4oC89vXNAC6P4VCuracgv2Yv3Dffkm2E2gndyGu3wrj9w2aHT37B0mM1UdrefbkivPxpCqlzrMA7cmUiQY=000119" }